εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

释义: 
εἰρήνη
释义: 
和平
词性: 
名词:第一变格法
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
468

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1