εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

Search Lemma: 
εἰρήνη
DEFINITION: 
barış
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
468

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1