ἔνθα

Search Lemma: 
ἔνθα
DEFINITION: 
orada, aynı yerde, o zaman, o anda
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
405

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CE%BD%CE%B8%CE%B1