πάλιν

Search Lemma: 
πάλιν
DEFINITION: 
yine, yeniden, geri, aksine, tersine
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
120

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD