κύκλος κύκλου, ὁ

Search Lemma: 
κύκλος
DEFINITION: 
çember, daire
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
201

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81