γυνή γυναικός, ἡ

Search Lemma: 
γυνή
DEFINITION: 
kadın, eş, karı
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
124

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1