γνώμη γνώμης, ἡ

Search Lemma: 
γνώμη
DEFINITION: 
düşünce, karar, yargı, istek, iz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
355

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1