γνώμη γνώμης, ἡ

Search Lemma: 
γνώμη
DEFINITION: 
cuget, părere, scop, inteligenţă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
355

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1