ἔργον ἔργου, τό

Search Lemma: 
ἔργον
DEFINITION: 
muncă, realizare, faptă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
155

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C