οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν

Search Lemma: 
οἶδα
DEFINITION: 
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: neregulat
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
110

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%B4%CE%B1-infin-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B9-imper-%E1%BC%B4%CF%83%CE%B8%CE%B9-plupf-used-impf-%E1%BE%94%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD