οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν

Hasło: 
οἶδα
Definicja: 
wiedzieć (pf. w znaczeniu praes.); wiedzieć jak, umieć (+ inf.)
Część mowy: 
Czasownik: nieregularny
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
110

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%B4%CE%B1-infin-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B9-imper-%E1%BC%B4%CF%83%CE%B8%CE%B9-plupf-used-impf-%E1%BE%94%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD