δύναμις δυνάμεως, ἡ

Search Lemma: 
δύναμις
DEFINITION: 
putere, forţă, tărie, îndemânare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
95

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1