δόξα δόξης, ἡ

Search Lemma: 
δόξα
DEFINITION: 
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
217

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1