βουλή βουλῆς, ἡ

Search Lemma: 
βουλή
DEFINITION: 
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
438

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1