ἐάω, ἐάσω, εἴασα

Hasło: 
ἐάω
Definicja: 
pozwalać, dopuszczać by (+ acc. c. inf.); puszczać wolno
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
375

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CE%AC%CF%89-%E1%BC%90%CE%AC%CF%83%CF%89-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B1%CF%83%CE%B1