δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

Hasło: 
δράω
Definicja: 
wykonywać, realizować
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
453