δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

TEST TRANSLATION: 
δράω
DEFINITION: 
قعل/يفعل ، نجز/ينجز
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
453