λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην

Search Lemma: 
λαλέω
DEFINITION: 
Parlare, chiacchierare, ciarlare
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
452

Suggested Citation