λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην

LEMA DE BUSCA: 
λαλέω
DEFINIÇÃO: 
falar, tagarelar, prosear
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
452

Suggested Citation