ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

Search Lemma: 
ἑκάτερος
DEFINITION: 
each (of two)
Part of Speech: 
pronoun
SEMANTIC GROUP: 
Pronouns/Interrogatives
FREQUENCY RANK: 
236