ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

释义: 
ἑκάτερος
释义: 
二者之一
词性: 
代词
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
236

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%91%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%91%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD