πῦρ πυρός, τό

Search Lemma: 
πῦρ
DEFINITION: 
fire
Part of Speech: 
noun: 3rd declension consonant stem
SEMANTIC GROUP: 
World Order
FREQUENCY RANK: 
219

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/greek-core/%CF%80%E1%BF%A6%CF%81-%CF%80%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C