ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον

Search Lemma
ὅμοιος
DEFINITION
asemănător (+dat.)
FREQUENCY RANK
92
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
Romanian