ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον

Search Lemma
ἀμφότερος
DEFINITION
ambii
FREQUENCY RANK
233
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
Romanian