μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι

Search Lemma
μάχομαι
DEFINITION
a lupta (împotriva) (+dat.)
FREQUENCY RANK
382
PARTE DE VORBIRE
verb: deponent
Romanian