διαφορά –ᾶς, ἡ

Search Lemma
διαφορά
DEFINITION
deosebire
FREQUENCY RANK
297
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea I
Romanian