ἕτερος ἑτέρα ἕτερον

LEMA DE BUSCA
ἕτερος
DEFINIÇÃO
o outro (de dois); outro
RANQUE DE FREQUÊNCIA
72
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International