ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

LEMA DE BUSCA
ἔρομαι
DEFINIÇÃO
perguntar, perguntar a alguém sobre (+ dupl. ac.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
247
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International