ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην

LEMA DE BUSCA
ἀφίημι
DEFINIÇÃO
abandonar, deixar ir, negligenciar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
341
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International