ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα

LEMA DE BUSCA
ἀποθνῄσκω
DEFINIÇÃO
morrer
RANQUE DE FREQUÊNCIA
287
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International