φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην

LEMA DE BUSCA
φοβέω
DEFINIÇÃO
afugentar; (méd. e pass.) fugir, temer
RANQUE DE FREQUÊNCIA
408
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International