τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε

LEMA DE BUSCA
τοιόσδε
DEFINIÇÃO
tal qual (este), de tal tipo (como este)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
449
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International