δῆμος δήμου, ὁ

LEMA DE BUSCA
δῆμος
DEFINIÇÃO
as pessoas comuns; distrito (op. πὀλις)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
299
PARTE DO DISCURSO
substantivo: 2ª declinação
Portuguese, International