δύναμις δυνάμεως, ἡ

LEMA DE BUSCA
δύναμις
DEFINIÇÃO
poder, força, habilidade
RANQUE DE FREQUÊNCIA
95
PARTE DO DISCURSO
substantivo: 3ª declinação radical ι-
Portuguese, International