δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

LEMA DE BUSCA
δύναμαι
DEFINIÇÃO
(+inf.) ser capaz de, estar apto a
RANQUE DE FREQUÊNCIA
85
PARTE DO DISCURSO
verbo: impersonal
Portuguese, International