δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα

LEMA DE BUSCA
δέδοικα
DEFINIÇÃO
temer, recear, ter medo de
RANQUE DE FREQUÊNCIA
462
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International