βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα

LEMA DE BUSCA
βαίνω
DEFINIÇÃO
andar, ir, vir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
494
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International