αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην

LEMA DE BUSCA
αἱρέω
DEFINIÇÃO
pegar, tomar por força; (méd.) escolher
RANQUE DE FREQUÊNCIA
265
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International