μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα

TEST TRANSLATION
μανθάνω
DEFINITION
تعلم/يتعلم ، أخبر/يخبر ، تحقق/يتحقق
FREQUENCY RANK
259
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
Arabic