ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

释义: 
ὁράω
释义: 
看见,看;注意到
词性: 
动词:缩合
语义组: 
感知与情感
词频排序: 
66