ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

LEMA DE BUSCA: 
ὁράω
DEFINIÇÃO: 
ver, olhar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Sentidos e Sensações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
66