ἀριθμός –οῦ, ὁ

释义: 
ἀριθμός
释义: 
数字
词性: 
名词:第二变格法
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
228

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81