ἀριθμός –οῦ, ὁ

Search Lemma: 
ἀριθμός
DEFINITION: 
număr
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
228

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81