τις τι

释义: 
τις
释义: 
某人;某事;任何人;任何事;一些,若干;任何的,无论哪个 (前倾词),不定代词/形容词)
词性: 
代词
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
11

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9