πρίν

释义
πρίν
释义
在⋯⋯之前,直到
词频排序
359
词性
连词:表从属
Chinese, Simplified