καί

释义: 
καί
释义: 
和;尽管,甚至;καί...καί ⋯⋯和⋯⋯都
词性: 
连词:表并列
语义组: 
连词/副词
词频排序: 
3

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CE%AF