βραχύς βραχεῖα βραχύ

释义: 
βραχύς
释义: 
短的,简短的
词性: 
形容词: -ύς, -εῖα, -ύ
语义组: 
特征
词频排序: 
332

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D