ὁ ἡ τό

Search Lemma: 
DEFINITION: 
[artikel, tek başına kullanıldığında işaret zamiri yerine geçer]
SÖZCÜK TÜRÜ: 
belgili tanımlık
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
1

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%81-%E1%BC%A1-%CF%84%CF%8C