ὁ ἡ τό

Search Lemma: 
DEFINITION: 
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
PARTE DE VORBIRE: 
articol hotărât
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
1

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%81-%E1%BC%A1-%CF%84%CF%8C