ἔτος ἔτους, τό

Search Lemma: 
ἔτος
DEFINITION: 
sene, yıl
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
208

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C